IoT-blogg

Smart cities - shared cities

Smarta städer – delade städer

2007 bodde 50% av jordens befolkning i städer och beräknas öka till 66% redan 2050. Antalet födda barn och längre livslängd resulterar i att kraven ökar på både städernas publika transporter och övrig infrastruktur. Trots att vi idag lever våra liv mer i digitala kanaler kommer människor alltid ha behovet av att förflytta sig från plats A till B. Detta ställer krav på ökad effektivitet i den befintliga kollektivtrafiken och att minska belastningen på en redan ansträngd infrastruktur och närmiljö.

Hur behöver framtidens kollektivtrafik effektiviseras för att underlätta resandet utan att överbelasta infrastrukturen?

Genom teknik kan man effektivisera det redan befintliga och idag finns sensorer redan inbyggda i och på bussar, bilar samt i stadsmiljön. Problemet med den data som samlas in är att de bara används för att leverera önskat resultat i leverantörens egna system. Dessa stängda system hämmar utvecklingen eftersom kommuner och näringsidkare investerat i system som riskerar att bli daterade. På så vis minskar möjligheterna för framtidens städer att bygga vidare på de idag befintliga tekniska lösningar.

Öppna modulbaserade system

Med öppna API:er för både åtkomst och registrering av anonymiserad data kan vi skapa system som kan integreras tillsammans oberoende av tillverkare och systemversioner. Utvecklare av hårdvara, mjukvara, system och appar får tillgång till validerad data och kan fokusera på att skapa värde för slutanvändare och driva utvecklingen framåt.

Om vi utvecklar öppna modulbaserade system kan vi tillsammans fokusera på att hitta den teknik som ger mest värde för människan, näringslivet, infrastrukturen och miljön. Genom smarta publika transporter och urbana miljöer med modulbaserade lösningar förbättrar vi våra samhällen för många intressenter.

  1. Individen

Genom att effektivisera publika transporter blir individen mer benägen att resa kollektivt och ta del av stadens fördelar. Minskad biltrafik ger sänkta utsläpp, färre fordon i trafiken och en bättre närmiljö.

  • Näringslivet

Fördelen inom näringslivet när städerna växer och kommunikationerna effektiviseras är många; det är lättare att hitta kompetent personal samt att innovationskraften ökar med befolkningsmängden. Tjänste- och servicebranscher har större potential att lyckas i städer, eftersom kundunderlaget är större.

  • Infrastrukturen

Möjligheter att avlasta tungt trafikerade platser i stadsmiljön gör att man slipper bygga om befintliga trafikplatser för att anpassa sig till den ökade trafiken. Med färre fordon i trafiken kan bilvägar omvandlas till fler cykel och gångbanor och delar av stadskärnan kan utvecklas till helt bilfria platser. System som arbetar tillsammans och varnar vid risker eller olyckor behövs färre utryckningar av vård- samt räddningspersonal.

  • Miljö och hållbarhet

Minskade utsläpp i och med att kollektivtrafiken övergår till att bestå av fler elbussar och när trafikplaneringen effektiviseras minskar antalet start och stopp för fordon i stadsmiljön. Med inflyttningen till städerna ökar möjligheterna att dela på resurser för att minska miljöpåverkan

Goda exempel

Flera städer och initiativ arbetar med att öppna upp och göra informationen om staden tillgängliga för utvecklare. Transport for London (TfL) såg tidigt värdet för individer, kommunikationer och staden och gjorde data tillgängligt. Detta har resulterat i tusentals utvecklare som anslutit sig och ca 4 miljoner människor har haft nytta av appar och system som använt datat. Det arbetas även fram rekommendationer för öppna städernas information om transporter, ett av dessa är Share-PSI 2.0. De strävar efter att uppnå ”smartare, grönare och integrerade transporter” som ska vara till nytta för både individen, ekonomin samt samhället.

Svenska Nobina har tillsammans med Telia använt anonymiserad data från mobilnätet, så kallad Crowd Analytics, för att utifrån människors rörelsemönster i staden för att förbättra kollektivtrafiken. Utifrån projektet utvärderas sedan hur företaget och staden kan ändra sin kollektivtrafik för att möta de verkliga rörelsebehoven som människor har.

Barcelona Smart City är ett exempel på hur man kan använda sensorer och datainsamling för att skapa värden för människor i framtidens smarta städer.

Barcelona has achieved a wide range of benefits through investment in IoT for urban systems. It is a model city in signifying how the IoT can be applied in innovative ways to solve major problems. The city’s commitment to creating a smarter urban infrastructure is transforming the quality of life for its residents and visitors.

Skapa värden för människor och framtid

När vi använder standardiserade och skalbara lösningar kan vi effektivisera byggandet av framtidens flotta av publika transportmedel genom att vidareutveckla redan befintliga tekniska lösningar. Synergieffekterna när våra system kan dela information och börja arbeta tillsammans växer exponentiellt med nya tekniker, sensorer och algoritmer. Så låt oss bygga verkligen smarta städer tillsammans, då skapar vi värden för människor, näringsliv, samhällen, trafiksituationer, närmiljön och framtiden.